Region Midtjylland skal spare på busdriften

Region Midtjylland skal spare 35. mill. kr. på busdriften.

Mange af vore kommuner har nogenlunde fastlagt besparelserne vedr. de kommende kommunale budgetforhandlinger, og ældre- og seniorrådene har givet deres positive eller negative skriftlige eller mundtlige kommentarer, – eller også er de ved at gøre det.

 

Så pludselig kommer denne negative overraskelse, som en tyv om natten. Mange ældre borgere er meget afhængige af deres busforbindelser, så man kan komme frem og tilbage fra f.eks. læger, apoteker, butikscentre, lokalcentre og venner og bekendte.

Man taler om at nedlægge 17 busruter i Region Midtjylland, og man taler om at ændre på afgange fra f.eks. 18 afgange mellem Odder og Hou til kun 7 afgange. – Det er heller ikke særligt venligt overfor Samsøfærgen og Samsø. – Sådanne nedskæringer vil også kunne mærkes hårdt i Skive, Holstebro og Ringkøbing.

Der er 3 alternative muligheder, som kan ændre ved forholdene, men de ændrer ikke ret meget ved økonomien:

  1. Kommunerne kan selv overtage driften, f.eks. med mindre shuttle busser, hvor det er muligt.
  2. Kommunerne kan oplyse meget mere omkring flextrafik- og teleordninger. Disse skal bestilles, men de er meget brugervenlige.
  3. Sådanne drastige nedskæringer skal naturligvis efterfølges af ændrede bus og materielindkøb samt personalejusteringer.

Hvis man ikke længere har bil og kørekort og skal klare sig selv længst muligt, kunne man fristes til at flytte fra udkants Danmark. Så har man lettere til det hele. – Men de større byer i Regionen har også deres busdrift at tænke på med færre afgange og nedlægning af ruter til følge.

I Aarhus får Letbanen skylden, og ja den vil jo også køre på strækninger, hvor der kørte busser. Men lad den nu komme i gang, så vi kan vurdere dens værd. – Faktum er at besparelserne, der blev aftalt sidste år, skal træde i kraft i løbet af efteråret i år. – Og det mest alarmerende er, om der kommer endnu flere besparelser på busdriften i den kommende budgetaftale.

Det er familien der betyder mest

Den største provinsby i Danmark er København. – Da jeg i 1963 arbejdede i landets hovedstad, var der mange hjemstavnsforeninger, der slog dørene op og heldigvis for det, for ellers kunne man godt føle sig glemt og alene i fritiden.

Idag oplever jeg denne flugt fra hjemstavnen på en anden måde. – Børnene har fået fast arbejde og bopæl i andre kommuner end, hvor de er opvokset. Forældrene bliver ældre og endnu ældre, så man ikke kan klare sig selv, men skifter bopælen ud med en mindre bolig, en ældre venlig bolig eller en plejehjemsbolig.

Og hvordan sker det så? Forældrene flytter fra hjemstavnen til byen, hvor børn og børnebørn residerer. Det er familien der betyder mest, så det er forståeligt nok.

Mine svigerforældre flyttede fra Herning til Aarhus, hvor deres to døtre nu havde slået rod med børnebørn og øvrig familie. – Det er nu tolv år siden. Desværre levede min svigerfar kun i to år derefter. – Men efterfølgende havde vi min nu afdøde svigermor i ti år yderligere. – Det var godt for alle parter, at afstanden var så kort, især de sidste godt to år, hvor hun boede på plejehjem.

Det er rigtig godt, at vi i Danmark kan flytte over større afstande uden at miste rettigheder. Det er også godt for plejehjemmene, at kærlig familie bor så tæt på. – Det, at nær familie og pårørende let kan komme på besøg, er også en stor hjælp og aflastning for plejepersonalet, som medlevende og deltagende lærer at tage imod de nærmeste og integrere dem i forholdene, som jo skifter meget fra plejehjem til plejehjem, men har et mål: At sørge for beboernes ve og vel.

 

Høring af ny retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre

Et fald kan give fysiske skader. Men derudover vil et ældre menneske, som er bange for at falde, ofte få en forringet livsværdi. Frygten for at falde kan betyde, at den ældre ikke længere tør deltage i familiesammenkomster eller andre sociale sammenhænge.

Et fald er defineret som “en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på jorden/gulvet”. Der kan være mange årsager til fald, men helt overordnet set, sker de fleste fald på grund af enten problemer med balancen eller på grund af tab af bevidstheden.

Denne NKR beskæftiger sig med udvalgte dele af forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser for ældre, der er i risiko for fald. Retningslinjen ser bl.a. på forskellige træningstilbud og om disse bør tilbydes den ældre,  om det er en fordel, at den ældre tilbydes boligændringer, som kan forøge sikkerheden i den ældres hjem, samt om man med fordel kan tilbyde sundhedspersonalet systematisk kompetenceudvikling.

Retningslinjen beskriver den dokumenterede viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt arbejdsgruppens faglige erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er i høring frem til den 25. august 2017

Link til høringsportalen her

Akut samarbejde og Budget 2018 i Aarhus Kommune

Det er meget glædeligt at se Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg opprioriterer opgaveflytningen fra Regionshospitaler til kommunal sygepleje. Dette arbejde kan ikke gennemføres 100% uden støtte fra de praktiserende læger.

Det er store og nødvendige krav Sundhedsstyrelsen beskriver i de nye forslag til Kvalitetsstandarder for de kommunale akutfunktioner i hjemmesygplejen, selv om man jonglerer mellem krav og anbefalinger. Dette faktum fortæller også lidt om hvilke opgaver, der venter Aarhus Kommune i fremtiden.

Idag giver regionshospitalerne bøder, der løber op i et tocifret millionbeløb, hvis kommunen ikke er gearet til at hjemtage patienterne, når Regionen ønsker det. Derfor er det vigtigt, at der i budgetforslaget indgår en udbygning af flere akut- og korttidspladser.

Dette forhold skulle helst ikke være årsag til at Aarhus og Randers Kommuner har opsagt aftalen om intravenøs (IV-) behandling i hjemmet. Denne aftale har jo eksisteret i et par år allerede, og den accelererer, så Aarhus Kommune kan mærke det. – Det er en kommunal succes, som Regionen ikke må underkende. – Regionen slipper for den udgift, som der lægges over på kommunerne, for det kræver naturligvis kvalificerede medarbejdere og mange kilometer på landevejen til denne opgave.

Sundhed og Omsorg opprioriterer glædeligvis også initiativer, der imødekommer opgaveflytningen fra region til kommune på andre områder. Her gælder det telerehabiliteringen for blandt andet borgere med KOL. Denne fjernbehandling vil uden tvivl gribe om sig med hospitalet, de praktiserende læger og kommunen som medspillere også i fremtiden med mange andre opgaver, såsom sårbehandling og hjertesygdom.

Valg til Ældrerådet 10. okt. til 31. okt. 2017

Jeg genopstiller til Ældrerådet i Aarhus Kommune, fordi jeg vil være med til at sikre:

  • At ældre på vore plejecentre får en værdig pleje og omsorg, der tager hensyn til den enkelte borger
  • At ældre i egen bolig får den fornødne pleje og omsorg og hjælp til genoptræning
  • At ældre borgere med funktionsnedsættelse og stærkt handicap får et værdigt og indholdsrigt liv
  • At region, kommune og praktiserende læger samarbejder i videst muligt omfang, så genindlæggelser undgås

Jeg vil gerne være med til at videreudvikle en ældrepleje i Aarhus Kommune, som er i samklang med nutiden, så vore dygtige medarbejdere i ældreplejen fortsat kan udføre et godt arbejde med faglig stolthed og værdighed.

Det er vigtigt, at man kan klare sig selv længst muligt på egne vilkår. Man ældes forskelligt med større eller mindre skavanker. Derfor er det også vigtigt, at de rette boligtilbud og træningstilbud kan tilbydes.

Jeg har deltaget i arbejdet i 8 år og har i den periode opbygget et stærkt netværk bl.a. gennem mit virke i bestyrelsen for Danske Ældreråd, i forretningsudvalget for Regionsældrerådet og som tovholder for 7-by samarbejdet. – Naturligvis er min baggrund Ældrerådet i Aarhus Kommune. – Her startede jeg med at være formand for omsorgsudvalget, derefter næsten 3 år som formand for Ældrerådet og senere næstformand og sekretær.

Som gartneriejer i Åbyhøj-Brabrand igennem 40 år har jeg stor erfaring indenfor organisation og ledelse.

Carl Aksel Kragh Sørensen, Ludvig Holbergsvej 4A, 8230 Åbyhøj, tlf. 21 91 76 88, mail caks@petersminde.dk

Hjemmeside: www.petersminde.dk , desuden Facebook, Twitter, Linkedln, Google+, Blog i WordPress: aeldre uden alder

Ældrerådsvalget i Aarhus Kommune er nu planlagt

Ældrerådsvalget i Aarhus Kommune til oktober 2017 er nu planlagt

Stem elektronisk, ved fremmøde eller per brev

Ved ældrerådsvalget stemmer vælgerne de 15 aarhusianere ind, der i de næste fire år skal varetage ældres interesse over for Aarhus Byråd og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Alle, der er bosiddende i Aarhus kommune, og som er fyldt 60 år 31. oktober 2017, har stemmeret til Ældrerådet.

Der bliver tre muligheder for at stemme til Ældrerådsvalget:

  1. Valget kommer primært til at foregå som elektronisk valg via Nem-ID i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017.
  2. Herudover vil der være fremmødevalg, hvor du kan brevstemme henholdsvis på Folkestedet i Carl Blochs Gade, Lokalcenter Viby og Lokalcenter Skelager. Dette vil kunne ske fra den 24. oktober til den 27. oktober i tidsrummet 10.00 -14.00.
  3. Endelig bliver der mulighed for den 25. oktober at afgive brevstemme hjemme, hvis du er fritaget for digital post og derfor ikke kan stemme med Nem ID, og hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke selv kan komme frem til et af de tre ovenfor nævnte afstemningssteder.

Sådan bliver du medlem af Ældrerådet

Der skal vælges 15 medlemmer til Ældrerådet, og herudover skal der vælges op til 15 suppleanter. Alle, der kan stemme til Ældrerådsvalget, kan også stille op som kandidat. Det vil sige, du skal være fyldt 60 år pr. 31. oktober og være bosiddende i Aarhus Kommune. Eneste betingelse herudover er, at man skal kunne fremskaffe 10 stillere.

’Blanket til opstilling’ og ’Stillerliste’ fås ved henvendelse til fuldmægtig i Sundhed og Omsorg Claus Rasmussen cras@aarhus.dk eller telefon 89 40 6951. Begge dokumenter kan desuden udskrives fra aeldreraadaarhus.dk. Det er Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, der styrer valget.

Sidste frist for opstilling som kandidat til valget er mandag den 21. august 2017.