Valg til Ældrerådet 10. til 31. oktober 2017

Jeg genopstiller til Ældrerådet i Aarhus Kommune, fordi jeg vil være med til at sikre:

 • At ældre på vore plejecentre får en værdig pleje og omsorg, der tager hensyn til den enkelte borger
 • At ældre i egen bolig får den fornødne pleje og omsorg og hjælp til genoptræning
 • At ældre borgere med funktionsnedsættelse og stærkt handicap får et værdigt og indholdsrigt liv
 • At region, kommune og praktiserende læger samarbejder i videst muligt omfang, så genindlæggelser undgås

Sæt kryds ved Carl Aksel Kragh Sørensen

Jeg vil gerne være med til at videreudvikle en ældrepleje i Aarhus Kommune, som er i samklang med nutiden, så vore dygtige medarbejdere i ældreplejen fortsat kan udføre et godt arbejde med faglig stolthed og værdighed.

Det er vigtigt, at man kan klare sig selv længst muligt på egne vilkår. – Man ældes forskelligt med større eller mindre skavanker. Derfor er det også vigtigt, at de rette boligtilbud og træningstilbud kan tilbydes.

Jeg har deltaget i arbejdet i 8 år og har i den periode opbygget et stærkt netværk bl.a. gennem mit virke i bestyrelsen for Danske Ældreråd, i forretningsudvalget for Regionsældrerådet og som tovholder for 7-by samarbejdet. – Naturligvis er min baggrund Ældrerådet i Aarhus Kommune. – Her startede jeg med at være formand for omsorgsudvalget, derefter næsten 3 år som formand for Ældrerådet og senere næstformand og sekretær.

Som gartneriejer i Åbyhøj-Brabrand igennem 40 år har jeg stor erfaring indenfor organisation og ledelse.

Carl Aksel Kragh Sørensen, Ludvig Holbergsvej 4A, 8230 Åbyhøj, tlf. 21 91 76 88, mail caks@petersminde.dk

Hjemmeside: www.petersminde.dk , desuden Facebook, Twitter, Linkedln, Google+, Blog: aeldreudenalder

Torvedag i Åbyhøj

Idag har vi haft den årlige Torvedag i Åbyhøj med mange besøgende fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

Den flotte flagallé på Silkeborgvej leder alle besøgende til torvet, hvor der foregik mange konkurrencer. De fleste politiske partier deltog med med et telt, og Ældrerådet med mig som eneste repræsentant fik en plads til bannere mellem Konservativ Folkeparti og Kristeligt Folkeparti.  Vort lange banner ragede godt op over teltene, så vi var synlige fra alle sider.

Der var 25 stande på torvet og 90 kræmmerbode i de tilstødende gader. Årets Åbyhøjer fra sidste år var Elværket, og det var formanden for dette, Thorkild Ibsen, der åbnede dagen. Om eftermiddagen sang Susanne Lana og Anette Klingenberg deres velkendte sange fra engang.

I løbet af dagen fik jeg omdelt mange brochurer om Ældrerådet og vort virke. Desuden fik jeg snakket med mange byrådsmedlemmer, der jo ofte her på Åbyhøjs torvedag starter deres valgkamp til Byråd og Regionsråd.

Heldigvis var det skiftende sol og gråvejr, selv om der var meldt regn og tordenvejr. Dog var der lidt optræk men det ventede med at regne til en time efter afslutningen. Så dagen blev lige så vellykket, som den plejer at være.

 

Jeg har store forventninger til fremtidens velfærdsteknologi

Mine forventninger til fremtidens velfærdsteknologi er store. – Jeg kan så kun håbe på, at Aarhus Byråd har lige så store tanker, når sagen bliver behandlet i Byrådet.

Aarhus Byråd skal den 16. august 2017 tage stilling til, om man fortsat i 3 år frem vil støtte de igangværende aktiviteter. Som Ældrerådets repræsentant i Velfærds- og Frihedsteknologi er jeg ikke i tvivl om, at projekterne skal fortsætte.

Jeg har haft lejlighed til at følge udviklingen i DokkX, idet jeg er medlem af Styregruppen for aktiviteter i forbindelse med ”DokkX” og ”DokkX på tur”. Vi planlægger her de overordnede temaer for udstillingerne. Der er mange forslag i luften, ikke mindst fordi der er mange aktiviteter i støbeskeen.

Gennem CareWare præsentationsdagene får vi sammen med medarbejdere fra flere kommuner indblik i de enkelte produkter og den bredde, de dækker over. Vi får kendskab til firmaerne bag den rivende udvikling, som der foregår på dette område. Det handler både om danske og internationale firmaer, som villigt stiller deres produkter til udstilling og demonstration.

Som aarhusborger deltager jeg årligt i et ”CareWare borgerpanel”, som hvert forår på CareWare dagene udvælger 1 vinderprodukt ud af 70-80 produkter. Vore kriterier er:

 • om produktet medvirker til et selvstændigt og meningsfuldt liv
 • om produktet øger muligheden for deltagelse i sociale sammenhænge
 • om produktet er let at anvende
 • om produktet understøtter værdighed og ligeværdighed for brugeren

Der er således rigtig mange private større eller mindre danske eller udenlandske virksomheder, der kæmper om, først ideerne, og dernæst markedet. Det er ikke altid at efterspørgeselen er størst i Danmark. Alt for ofte skal et dansk firma accelerere i udlandet, før det bliver godkendt i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle forskellige produkter vist og demonstreret i DokkX, så vi som borgere i alle aldersklasser kan se, hvad der rører sig.

”DokkX på tur” er et glimrende tiltag, men borgerne ved for lidt om, hvad der foregår i den bus. Den indeholder 100-150 små produkter, som mere er hjælpemidler. Det er muligt låne et af produkterne i kort periode, men der må ikke sælges fra bussen. Man kan give adressen til salgsstedet, men det vigtigste er, at man får inspirationen ved at besøge bussen, når den befinder sig i lokalområdet.

Aarhus Kommune må ikke være sælger af produkterne, men den må inspirere sine borgere, og gennem borgerkonsulenter og plejehjemsmedarbejdere medvirke til at købe de bedst egnede teknologiske produkter eller hjælpemidler. Nogle produkter har et så stort marked, at købet skal foregå gennem indkøbsaftaler.

Det er også vigtigt at medarbejderne er dus med den velfærdsteknologi der anvendes. Hvis ikke medarbejderen tør bruge teknikken, ja, så tør borgeren heller ikke. Derfor er det vigtigt at medarbejderne er oplært i at anvende produkter og hjælpemidler rigtigt, således at borgeren opnår sin frihed til at klare sig selv og derved bevare sin selvstændighed. Her kunne jeg tænke mig at citere et kinesisk ordsprog:

 • Du hører det – og glemmer det
 • Du ser det – og forstår det
 • Du gør det – og har lært det

Vi ældre borgere har oplevet en rivende udvikling fra 1920 til i dag. I flæng kan nævnes:

 • Fra opvarmning med briketter eller koks til kommunal fjernvarme
 • Fra vandpumpe i gården til kommunal vandforsyning
 • Fra ”das” i baggården til skylletoilet
 • Fra spildevand i vandløb eller søer til kommunalt rensningsanlæg

Aarhus Kommune er storforbruger af velfærdsteknologiske løsninger. Derfor er det med glæde jeg læser at: ”Optimismen bobler i velfærdsteknologiens højborg i Aarhus”. Det må også fremgå af den evalueringsrapport, som der henvises til før Byrådsmødet den 16. august 2017. – Jeg kan undre mig højlydt over, at den ikke har været sendt til udtalelse i Ældrerådet.

Aarhus Kommune og Sundhed og Omsorg har store forventninger til fremtidens velfærdsteknologi og hjælpemidler af enhver art. Firmaerne, der skal udvikle og vedligeholde disse mange produkter, er i mange tilfælde i en startfase. Således har vi kun set deres 1. eller 2. generation af et produkt.

Alle hjælper med til at produktudvikle: borgere, medarbejdere og firmaer, derfor er det vigtigt, at Aarhus Kommune fortsætter sine innovationsprojekter med Frihedsteknologi, DokkX og ”DokkX på tur”.

Disse projekter er vejen til at frigive flere hænder til det primære plejearbejde hos hjemmeboende ældre, plejehjemsbeboere og til akutteam og korttidspladser.

Videnscenter: Olivenolie kan sænke risikoen for demens

Olivenolieberiget diæt gav en hel del mindre ophobning af beta amyloid i mus’ hjerner. – Således er der meget der tyder på at olivenolie kan formindske risikoen for demens. 

“Siden 2006 har en række befolkningsundersøgelser fra bl.a. USA og Australien vist, at ældre mennesker, der spiser middelhavskost, statistisk set har en lavere risiko for at udvikle kognitiv svækkelse som f. eks. demens end ældre, der spiser traditionel amerikansk eller australsk kost,” forlyder det fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Det fortælles videre, at amerikanske og italienske forskere de senere år har lavet forsøg med mus, der var genetisk manipulerede til at udvikle Alzheimers. Musene blev fodret med olivenolieberiget foder og viste bl.a., at tre måneders olivenolieberiget diæt gav en hel del mindre ophobning af beta-amyloid i musenes hjerner.

“Selvom det er glædeligt, at ekstra “jomfru olivenolie” efter alt at dømme har en beskyttende virkning mod Alzheimers sygdom hos mus, tager fagpersoner desværre forbehold. – Det sker flere gange årligt, at forskere finder noget, der virker i musemodeller for Alzheimer, men som ved senere forsøg på mennesker er uden effekt,” skriver Nationalt Videnscenter for Demens.

Derfor tager Videnscentret forbehold overfor forskningen, som iøvrigt kan studeres på:

Kilde: http://www.videnscenterfordemens.dk/fors…

25 mill. kr. til forbedring af ældremaden til hjemmeboende

Regeringen har afsat en pulje på 25 mill. kr. til forbedring af maden til hjemmeboende ældre. 11 kommuner har søgt og fået pengene til 6 projekter, der forløber over en treårig periode. 

De 6 projekter vil nytænke måden, man kan producere, emballere, transportere og anrette maden på. Tanken er at maden skal smage og dufte godt. Den skal bevare kvaliteten, når maden genopvarmes hos borgeren i eget hjem.

Det er rigtigt glædeligt, at der nu også skal fokuseres på hjemmeboende ældre, og det er mit store håb, at bordet nu vil kunne dækkes med fristelser i øjenhøjde, så måltidsglæden vil kunne vende tilbage i hjemmet. Måske kræver denne samskabende madservice måske ikke det store kulinariske kørekort.

Det er vigtigt at også småtspisende og underernærede ældre borgere kan blive fristet til at spise mere. Alt for ofte gemmes maden væk, eller den bliver ligefrem kasseret. Flere af projekterne fokuserer på nydesignet emballage og appetitvækkende måltider.

Det er glædeligt, hvis sådanne tiltag kan appellere til højnelse af de ældres livskvalitet. I mange tilfælde kunne halve portioner være ønskeligt, så man ikke overvældes af de mange kartofler og kogte grønsager, som man idag ikke kan spise. – Mange ældre går i baglås over madspild, for det kendte man ikke til i sin opvækst, da skulle man spise op. – Nogle vælger i dag at bestille 4 portioner om ugen og så dele dem over 7 dage, men det kræver omhyggelig opbevaring, hvis ikke herlighederne skal tørre ind fra dag til dag.