Carl Aksel genvalgt til Danske Ældreråd

Danske Ældreråd er en paraplyorganisation for samtlige 98 selvstændige ældre- og seniorråd. De 98 kommuner i Danmark har hver et ældrepolitisk organ, der har til opgave at rådgive byråd og kommunalbestyrelser om de vilkår, der tilbydes 60+ borgere.

Danske Ældreråd har en landsdækkende bMeestyrelse, hvor de 10 medlemmer vælges decentralt for en periode på 2 år. – Således vælges der i de 10 kommuner i Østjylland et bestyrelsesmedlem. – Alle 10 kommuner kan indstille et medlem.

Der har netop været valg til Danske Ældreråds bestyrelse. Østjyllands 10 kommuner har uden modkandidater genvalgt Carl Aksel Kragh Sørensen, Aarhus Ældreråd, som deres repræsentant for de næste to år. – Som 1. stedfortræder blev Per Boysen, Randers Ældreråd, valgt, og som 2. stedfortræder blev Anker Andersen, Hedensted Seniorråd, valgt.

Det er et spændende arbejde at være med til at præge lovgivningsarbejdet på Christiansborg, idet Danske Ældreråd får alle sager, der har med 60+ borgere at gøre, og som vedrører Serviceloven og Sundhedsloven, til høring. – Også andre lovforslag kommer til høring: f.eks. love vedr. kørekort, parkering, boligforhold, fuldmagter, aldersgrænser og aldersdiskrimination.

I det hele taget skal Danske Ældreråd forholde sig til og reagere på forhold, der gør livet vanskeligt, når det f.eks. drejer sig om borgere med store eller mindre handicaps. Der er rigtig meget fokus på ældres forhold i plejeboliger. Ældre- og seniorrådene ved godt, at de fleste borgere helst vil blive boende hjemme, hvor man har boet i mange år, men måske bliver det for vanskeligt og uoverkommeligt, så man må flytte i en plejebolig. – Så er det vigtigt, at borgeren kan bevare og få opfyldt de basale behov, som man har haft gennem hele livet.

Carl Aksel Kragh Sørensen

Sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune

Medlem af Forretningsudvalget i Regionsældrerådet i Midtjylland

Tovholder for 7-by samarbejdet

Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd