Udviklingspotentialet i Velfærdsteknologi er stort i Aarhus Kommune

Udviklingspotentialet i Velfærdsteknologi er stort i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune arbejder kraftigt med at forbedre forholdene omkring hjælpemidler til alt muligt lige fra den helt simple dåseåbner til den mere komplicerede bukseaftager eller de smarte og sammenklappelige kørestole. Der arbejdes også mere og mere intenst med stemmestyrede døre, tv apparater og klædeskabe. – På billedet ses en “Påklædnings og vaskestol”.

Nu er der også kommet en database, hvortil du kan berette dit handicap på forskellig vis, og derefter vil du få forslag til, hvad det er, du faktisk har brug for, hvis du vil aflastes for at kunne gøre ting nemmere. Du får ikke automatisk en bevilling, men du og dine pårørende kan være meget mere på forkant med visitatoren/borgerkonsulenten omkring dine behov.

Gennem Virtual Reality kan du foretage mange rehabiliterende øvelser og genopleve mange situationer, som du kender, og automatisk uden at tænke over det har du pludselig gennemført et genoptræningsprogram. Virtual Reality består af nogle briller, du tager på og gennem dem, kan du se og gennemføre aktiviteter, som du ikke vidste, du kunne mestre.

Inden for det teknologiske område udvikles der også mange forskellige tryghedsskabende hjælpemidler, som f.eks. forebygger og fremmer selvhjulpenhed. Mange borgere vil selv og kan selv. Der findes også teknologier til borgere med akut og intensivt behov til genoprettelse af funktionsniveau, så man hurtigere kommer op igen og hjem igen.

Disse projekter er én af vejene at gå for at frigive flere hænder til det primære plejearbejde hos hjemmeboende ældre, plejehjemsbeboere og til akutteam og korttidspladser.

Så derfor kære Byråd: ”Det er værdigt og givtigt at lade denne udvikling fortsætte”.

Borgerpanelet ønsker:

 • at projekterne bliver bevilget de fornødne midler i den ny Budgetaftale 2019-2022
 • at udviklingen skal fortsætte, så borgere med et handicap får det lettere
 • at den høje standard af velfærdsteknologiske løsninger fortsætter
 • at veluddannede medarbejdere bruger hjælpemidlerne aktivt med borgerne

På vegne af Borgerpanelets 12 dommere

Carl Aksel Kragh Sørensen

CareWare hjemmeside: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018.aspx

Borgerpanelet: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Borgerprisen.aspx

Velfærdsteknologi der dur

CareWare’s Borgerpanel følger med begejstring udviklingen indenfor Velfærdsteknologi. 

Borgerpanelet har haft lejlighed til at følge udviklingen i DokkX og ”DokkX på tur”. Der planlægges begge steder overordnede temaer for udstillingerne. – Der er rigtig mange forslag i luften, ikke mindst fordi der er mange aktiviteter i støbeskeen, og har et firma først bygget og udviklet eller fremlagt første generation af et produkt, er der ikke lang vej til forbedringer i generation 2 og 3.

På billedet ses Gowing Armstøtte som er 3 generation af dette produkt, der kan hjælpe en arm der er delvis lam til at udføre mange af hverdagens opgaver lige fra tandbørstning til spisning og betjening af tastaturet på en PC eller iPad.

DokkX

Der er således rigtig mange private større eller mindre danske eller udenlandske virksomheder, der kæmper om, først ideerne, og dernæst markedet. Det er ikke altid, at efterspørgeselen er størst i Danmark. Alt for ofte skal et dansk firma accelerere i udlandet, før det bliver godkendt i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle forskellige produkter vist og demonstreret i DokkX, så vi som borgere i alle aldersklasser kan se, hvad der rører sig.

DokkX på tur

”DokkX på tur” er et glimrende tiltag, men borgerne ved for lidt om, hvad der foregår i bussen. – Den indeholder 100-150 små eller større produkter, som mere er hjælpemidler. Det er muligt at låne et af produkterne med hjem i en kort periode, men der må ikke sælges fra bussen. Man kan give adressen til salgsstedet. Det vigtigste er, at man får inspirationen ved at besøge bussen, når den befinder sig i lokalområdet.

Aarhus Kommune må desværre ikke være sælger af produkterne, men den må inspirere sine borgere, og gennem borgerkonsulenter og plejehjemsmedarbejdere medvirke til at købe de bedst egnede teknologiske produkter eller hjælpemidler. Nogle produkter har et så stort marked, at købet skal foregå gennem indkøbsaftaler.

Borgerpanelet ønsker:

 • at projekterne bliver bevilget de fornødne midler i den ny Budgetaftale 2019-2022
 • at udviklingen skal fortsætte, så borgere med et handicap får det lettere
 • at den høje standard af velfærdsteknologiske løsninger fortsætter
 • at veluddannede medarbejdere bruger hjælpemidlerne aktivt med borgerne

På vegne af Borgerpanelets 12 dommere

Carl Aksel Kragh Sørensen

CareWare hjemmeside: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018.aspx

Borgerpanelet: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Borgerprisen.aspx

Ældre, Bekymrende udvikling med mere Brugerbetaling

Mere og mere brugerbetaling for ældre.

Stadig flere, især ældre, bliver af helbredsmæssige årsager nødt til at tage ophold på en kommunal akutplads med brugerbetaling, fordi ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” indebærer, at behandlinger, som tidligere blev udført på sygehus uden brugerbetaling, nu i stigende omfang skal foregå i kommunerne. I langt de fleste kommuner er der brugerbetaling i forbindelse med ophold på akutplads, herunder for medicin, service og transport til og fra akutplads. Selve sygebehandlingen betaler patienten ikke for. 

Kommunerne løser opgaven med akutteams, akutpladser eller andre betegnelser. Men formålet er det samme uanset betegnelse: At forebygge indlæggelse på hospital, at afkorte hospitalsophold, og at den ældre kan klare sig i eget hjem.

Forskellen i organiseringen af den kommunale akutfunktion indebærer, at patienter som behandles af akutteam i eget hjem ikke har ekstra udgifter til ophold, service og transport, mens de patienter, som udskrives eller visiteres til akutplads på kommunal institution, har disse udgifter. Dvs. ulige vilkår afhængigt af, hvor man bor, og hvordan den enkelte kommune har valgt at organisere akutfunktionen.

Den løbende udvikling af nye behandlingsmetoder vil medføre, at mere vil kunne varetages i den kommunale akutfunktion. Dvs. at det kan forventes, at der i fremtiden bliver stadig flere patienter, som visiteres eller udskrives til en akutplads med brugerbetaling.

I ”Det nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen” er de kommunale akutpladser et alternativ til at være indlagt på hospital, hvor der ikke er brugerbetaling. Det er der derimod for de ældre patienter, som skal have ophold på en kommunal akutplads, fordi de ikke er færdigbehandlede.

I Danmark har vi fri og lige adgang til ophold og behandling på sygehus. Nu flyttes en del af sygebehandlingen ud i kommunerne og en del af regningen betales af ældre borgere. Det er ulige behandling af befolkningen og et brud på princippet om gratis sygebehandling.

Regionsældrerådet ser med bekymring på denne udvikling. Den bør stoppes.

Borgerpanelet har store forventninger til fremtidens velfærdsteknologi

Borgerpanelets forventninger til fremtidens velfærdsteknologi er meget store.

I Borgerpanelet til CareWare’s konkurrencevindue er vi 12 engagerede borgere, som alle håber på, at Aarhus Byråd har lige så store tanker, når aktiviteterne bliver behandlet i Byrådet. 

Aarhus Byråd skal i løbet af efterårets budgetforhandlinger tage stilling til, om man fortsat vil prioritere disse fremtidsorienterede projekter, således at de får den fornødne støtte til at fortsætte det værdifulde arbejde.

Gennem CareWare præsentationsdagene får vi sammen med medarbejdere fra flere kommuner indblik i de enkelte produkter og den bredde, de dækker over. Vi får kendskab til firmaerne bag den rivende udvikling, som der foregår på dette område. Det handler både om danske og internationale firmaer, som villigt stiller deres produkter til rådighed for udstilling og demonstration.

Alle hjælper med til at produktudvikle: borgere, medarbejdere og firmaer, derfor er det vigtigt, at Aarhus Kommune fortsætter sine innovationsprojekter med Frihedsteknologi, DokkX og ”DokkX på tur”. – Velfærdsteknologi er vejen frem til mere frihed.

Borgerpanelet ønsker:

 • at projekterne bliver bevilget de fornødne midler i den ny Budgetaftale 2019-2022
 • at udviklingen skal fortsætte, så borgere med et handicap får det lettere
 • at den høje standard af velfærdsteknologiske løsninger fortsætter
 • at veluddannede medarbejdere bruger hjælpemidlerne aktivt med borgerne

CareWare hjemmeside: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018.aspx

Borgerpanelet: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Borgerprisen.aspx