Ældrerådets forslag til fremtidens ældrepolitik

Ældrerådets forslag til fremtidens ældrepolitik i Aarhus Kommune

Baggrund.

I nytårstalen 2022 annoncerede statsministeren, at der skal udarbejdes en kort og præcis ældrelov med fokus på klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav.

Et rådgivende panel, tre ekspertgrupper og fem regionale borgermøder på tværs af landet blev involveret med det formål at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov.

I september 2022 udkom afrapportering fra arbejdet i det rådgivende panel, ekspertgrupperne og borgermøderne.

Repræsentanter fra centrale organisationer, forskere, medarbejdere og ledere med praksiserfaring inden for ældreområdet samt pårørende og de ældre selv blev involveret i arbejdet og fik mulighed for at indsende bemærkninger til afrapporteringen, hvilket Ældrerådet i Aarhus Kommune også gjorde.

Det samlede materiale kan hentes på Social – og Ældreministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Forudsætning for kommunal implementering.

Af afrapporteringen fremgår, at der startes forfra – på et blankt stykke papir – og at der tages udgangspunkt i de eksisterende økonomiske rammer.

Ældrerådet i Aarhus Kommune foreslår, at der (uagtet en ny regering måtte tiltræde inden ny lovgivning vedtages) tages initiativ i 2022 til at iværksætte et forberedende arbejde til nye procedurer på ældreområdet, inden for en række overordnede temaer, der knytter sig til kvalitet, styring og regelforenkling, og behandler rapportens tre centrale temaer i arbejdet:

 1. Værdighed og retssikkerhed
 2. Kvalitet og faglighed
 3. Valgfrihed og selvbestemmelse

Ældrerådet foreslår endvidere, at arbejdet bygger på erfaringer fra de eksisterende kommunale procedurer, og at der med udgangspunkt i disse justeres i forhold til afrapporteringsrapportens ovennævnte tre centrale temaer.                                                                     

På vegne af de ældre borgere i Aarhus Kommune vil Ældrerådet gerne bidrage til arbejdet i sin rolle som rådgiver og vejleder for byrådet. Vi forslår derfor, at der nedsættes en ”Idé og følgegruppe” med repræsentanter fra Ældrerådet og andre centrale organisationer, hvor opgaven er, at bidrage til det forestående arbejde med implementeringen af en kommende ny ældrelov, inden den foreslåede kommunale organisering sendes til høring.

Ældrerådet opfatter afrapporteringen som dækkende for ældreområdets fremtidige ønsker og behov for ændringer, og vil foreslå, at der arbejdes med 6 indsatsområder ud fra de tre nævnte centrale temaer i rapporten.

Indsatsområder:

Visitation med gatekeeperfunktion og en pakkeløsning.

Tilsyn både med reaktive tilsyn og risikobaserede tilsyn.

Velfærdsteknologi ved brug af DokkX og forebyggelse samt rehabilitering.

Afbureaukratisering hvor vi ser på ledelse og teamsamarbejde.

Tværfagligt samarbejde i fælles sprog med digitalt samarbejde.

•Rekruttering med hensyn til ansættelsesmodeller, arbejdskvalitet og ydelser.

Ældrerådet foreslår, at ovennævnte indsatsområder prioriteres, og vi vil gerne bidrage til et fremadrettet udviklingsarbejde, der udmøntes i en ny ”Aarhus model”.

Lignende samarbejde ses i andre kommuner og fremhæves som væsentlige kilder i afrapporteringsarbejdet.

Vi er åbne for øvrige og andre prioriteringer, og vi håber, at vore erfaringer kan blive en del af det kommende arbejde med en ny ældrelov.

Carl Aksel Kragh Sørensen / formand for Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg.

Værdigheds- og Pårørendepolitik

Baggrund. 

Aarhus kommunes Værdighedspolitik blev vedtaget på byrådsmødet den 13. september 2018 og besluttet opdateret igen i 2022.

I den forbindelse foreslår Ældrerådet, at man medtænker pårørendeaspektet, som er formuleret i de vedtagne 5 grundprincipper for pårørende, og dermed passende kan integreres i en fælles overordnet handleplan for den videre implementering af en ”Værdigheds- og Pårørendepolitik”.

Ældrerådet foreslår at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) samskriver denne politik med Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB). – Der må heri ligge en væsentlig besparelse på byens budget, samtidig med at det vil tilfredsstille “De pårørende”.

De fem vedtagne grundprincipper for pårørendesamarbejdet af juni 2021:

 1. Vores samarbejde tager udgangspunkt i borgerens drømme, trivsel og behov.
 2. Vores samarbejde bygger på tillid og gensidig respekt.
 3. Vores samarbejde bringer de pårørendes ressourcer i spil.
 4. Vores samarbejde forebygger og løser konflikter.
 5. Vores samarbejde styrker borgerens netværk og relationer.

Det er visionært når:

Handleplanen sikrer, at de pårørende til borgere med handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, når der skal skabes en så god livskvalitet, som muligt for de berørte borgere.

Det er rammesættende når:

Formålet med Værdigheds- og Pårørendepolitikken er at skabe en overordnet kommunal ramme for det gode samarbejde mellem pårørende og kommunens personale.

Det er understøttende for organiseringen når.

MSO og MSB nedsætter en referencegruppe, der kvalificerer udmøntningen af den overordnede handleplan, og de af Byrådet vedtagne 5 fælles grundprincipper. (Juni 2021)

Sammen med MSO og MSB kan referencegruppen anvende grundprincipperne i det daglige samarbejde med pårørende og ledelse.

Referencegruppe:

Forslag til referencegruppe:

 • 1 specialkonsulent fra MSO
 • 1 specialkonsulent fra MSB
 • 1 repræsentant fra Handicaprådet.
 • 1 Repræsentant fra Ældrerådet.
 • 1 repræsentant fra de politiske MSO- udvalg.
 • 1 repræsentant fra det politiske Socialudvalg.

Referencegruppen mødes hver anden måned. (4 – 6 gange årligt)

Fra Værdigheds- og Pårørendepolitik til konkrete handlinger.

Referencegruppen udarbejder en vejledende handlingsplan med udgangspunkt i de 5 grundprincipper, hvor det præciseres, hvordan temaerne kan benyttes i hverdagen.

Vurderingsinstans.

Klager bør løses lokalt evt. ved hjælp af de rådgivende råd.

Med venlig hilsen Carl Aksel Kragh Sørensen, formand for Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg.