Nyt lovforslag er uacceptabelt og helt ude i hampen!

Nyt lovforslag er uacceptabelt og helt ude i hampen!

Nedenstående debatindlæg kan også læses på Jyllands Postens netavis den 26. juli 2018,  og sæt gerne en debat i gang.

Således blev det også bragt af Aarhus Stiftstidende den 27. juli 2018:

Nyt lovforslag er uacceptabelt og helt ude i hampen! Sundheds- og Ældreministeriet har netop sendt det i høring henover sommeren. Det forringer vilkårene for ældre borgere som modtager hjemmehjælp. Lovforslaget vil fjerne kommunernes pligt til at lave en ”Tilsynspolitik for hjemmeplejen” og udvander desuden ældrerådenes lovbestemte høringsmulighed.

Loven blev vedtaget i 2012, men Aarhus Kommune har aldrig haft en ”Tilsynspolitik for hjemmeplejen” til høring, og derfor ej heller indskrevet den i kommunens handleplaner og kvalitetsstandarder. – Så lovforslaget passer helt sikkert godt ind i den udfoldede praksis.

Lovforslaget, som er en ændring til Serviceloven, har som undertitel ”Afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen”. Som det er i dag har kommunen pligt til at lave en tilsynspolitik på området. Den er med til at fastsætte rammerne for tilsyn og kvalitetsniveauet i kommunen, som kommunen fastlægger i sine kvalitetsstandarder. – Kvalitetsstandarderne er det serviceniveau, kommunen tilbyder sine borgere, og de bliver revideret én gang årligt, blandt andet på baggrund af tilsynspolitikkerne og resultaterne fra årets tilsyn.

”Med den tiltænkte lovændring kan man få indtrykket af, at de kommunale tilsynspolitikker er overflødige, som de er i dag, men det er en helt forfejlet opfattelse”, siger landsformand for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, som fortsætter: ”Tilsynspolitikkerne er et særdeles væsentligt kvalitetsredskab, som blandt andet er med til at oplyse borgerne og medarbejderne i den kommunale hjemmepleje, ligesom de er med til at sikre bedre kvalitetsstandarder år efter år.”

 Demokratisk medindflydelse går tabt

Som det er i dag skal landets 98 ældreråd høres om kommunale tilsynspolitikker på ældreområdet. Dermed bidrager ældrerådene væsentligt til indholdet af de kommunale tilsyn samt den løbende justering af kvalitetsstandarderne, som kommunens borgere har krav på. Denne indflydelse fjernes, hvis lovforslaget vedtages.

”Ældrerådene er sat i verden for at rådgive kommunalbestyrelsen om alle sager, der har med ældre at gøre. En tilsynspolitik, der er medvirkende til at fastlægge kommunens serviceniveau over for kommunens ældre, er afgjort sådan en sag, og derfor forstår vi ikke intentionen med dette lovforslag. Vi ser lovforslaget som et stort tab af demokratisk medindflydelse for ældre og som problematisk for ældres retssikkerhed”. – Det er heller ikke værdigt.

Med venlig hilsen,

Carl Aksel Kragh Sørensen

Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd

Næstformand i Regionsældrerådet i Region Midt

Sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune

Veluddannede medarbejdere betyder alt, også for velfærdsteknologi

Veluddannede medarbejdere betyder alt. – Det fortæller CareWare Borgerpanelet samstemmende.

Det er meget vigtigt, at medarbejderne er dus med den velfærdsteknologi, der anvendes. Hvis ikke medarbejderen tør bruge teknikken, ja, så tør borgeren heller ikke. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er oplært i at anvende produkter og hjælpemidler rigtigt, således at borgeren opnår sin frihed til at klare sig selv og derved bevare sin selvstændighed.

Der opstår konstant nye tiltag og forbedringer, og det er også vigtigt, at både plejepersonalet og hjemmehjælperne følger med i udviklingen. Det er særdeles vigtigt, at kommunens medarbejdere forstår at bruge hjælpemidlerne, for på den måde at lære borgerne at bruge de bedst egnede hjælpemidler på den helt rigtige måde.

På billedet er jeg testpilot til Raizer stolen. Jeg skulle simulere et fald. Jeg var i stand til at kalde på hjælp, og ergoterapeuten var der med det samme. Meget smart blev der indlagt to skinner under mig , og stille og roligt blev min liggende stilling til siddende stilling, så jeg kunne gribe min rollator eller kørestol meget nemt. – Jeg havde heldigvis ikke brækket hverken hofte eller skuldre. – Aarhus Kommune har netop lavet indkøbsaftale med Raizer stolen.

Sundhed og Omsorgs undervisningscenter er på ca. 500 m², og i det første halve år, det har eksisteret på Sintrupvej i Brabrand, har der været afholdt undervisning for ca. 500 medarbejdere. Det handler om undervisning i at bruge forskellige senge og lifte, bidet-toiletter, mobil løftestol og multihygiejnestol samt brug af strømpe på og aftager og meget mere. Det er de teknologiansvarlige i vore syv områder, som står for den vigtige undervisning.

En helt ny verden er de mange apps, der kommer i anvendelse for at fremme inklusionen og fællesskabet for borgere med nedsat funktionsevne. Det er vigtigt, at man kan deltage, hvis man vil deltage. Her handler det nemlig om at fremme et trygt og værdigt liv for borgere med nedsat fysisk og kognitiv funktionsevne.

I Aarhus Kommune underviser ”Teknologi i praksis” almindelige borgere i deres såkaldte ”Apps cafeer”, hvor der afholdes 2-3 timers kurser i brugen af f.eks. den nye Hjælpemiddeldatabase, de mange nye apps, der opstår på markedet, og ikke mindst i den generelle brug af iPads og andre PC typer.

Borgerpanelet ønsker:

  • at projekterne bliver bevilget de fornødne midler i den ny Budgetaftale 2019-2022
  • at udviklingen skal fortsætte, så borgere med et handicap får det lettere
  • at den høje standard af velfærdsteknologiske løsninger fortsætter
  • at veluddannede medarbejdere bruger hjælpemidlerne aktivt med borgerne

På vegne af Borgerpanelets 12 dommere

Carl Aksel Kragh Sørensen

CareWare hjemmeside: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018.aspx

Borgerpanelet: http://www.carewareweb.dk/da/CareWare-2018/Borgerprisen.aspx