Ældrerådsvalg fra 10. okt. til 31. okt. 2017

Til Ældrerådsvalget i Aarhus Kommune kan du stemme elektronisk, ved fremmøde eller per brev:

Ved Ældrerådsvalget stemmer vælgerne de 15 aarhusianere ind, der i de næste fire år skal varetage ældres interesser over for Aarhus Byråd og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.Alle, der er bosiddende i Aarhus kommune, og som er fyldt 60 år 31. oktober 2017, har stemmeret til Ældrerådet.   

Der bliver tre muligheder for at stemme på Carl Aksel til Ældrerådsvalget:

 1. Valget kommer primært til at foregå som elektronisk valg via Nem-ID i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017.   
 2. Herudover vil der være Fremmødevalg, hvor du kan brevstemme henholdsvis på:
  • Folkestedet i Carl Blochs Gade 
  • Lokalcenter Viby 
  • Lokalcenter Skelager.
  • Fremmødevalget kan foretages fra tirsdag den 24. oktober til fredag den 27. oktober i tidsrummet 10.00 -14.00.
  • Husk dit Sundhedskort som identifikation
 3. Endelig bliver der mulighed for onsdag den 25. oktober at afgive brevstemme hjemme, hvis du er fritaget for digital post og derfor ikke kan stemme med Nem ID, og hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke selv kan komme frem til et af de tre ovenfor nævnte afstemningssteder.Hav dit Sundhedskort klar som identifikation.

Du kan følge mig på: http://www.petersminde.dk . Her kan du linke min blog i WordPress: “aeldreudenalder”.

Følg også med på: http://www.aeldreraadaarhus.dk eller i Vital der udkommer den 10. oktober 2017.

Kvalitetsstyring af kvalitetsstandarder

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg arbejdes der med Kvalitetsstandarder for at sikre at Sundheds- og Serviceloven overholdes. Det hedder sig også, at man visiteres til en ydelse, som udføres af en medarbejder med den fornødne uddannelse. Disse ydelser udføres af forskellige medarbejdere med tværfaglige uddannelser.

Ydelserne er beskrevet af en borgerkonsulent, som visiterer borgeren til at modtage den fornødne hjælp. Borgeren har sandsynligvis herefter fået bevilget en hjælp, som udføres efter et forudbestemt serviceniveau.

Kvaliteten af denne service svinger rigtig meget. Man kan f.eks. risikere at få sin morgenmedicin kl. 10, sin middagsmedicin kl. 13 og sin aften medicin kl 17. Man kan også risikere at få støttestrømper på kl 10 og få dem af igen kl 16. Det er helt sikkert ikke efter forskrifterne.

De forskellige ydelser beskrives meget overordnet i opslagshæftet på 50 sider ”Sammen om et bedre liv”, som hvert år udgives af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Visse steder er beskrivelserne ret omfattende bl.a. med hensyn til ventetider, dels på visitation og dels på effektuering af den tilkendte ydelse.

Jeg synes også, der er visse mangler i hæftet. F.eks. er der ingen beskrivelse af den nye kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, hvor Sundhedsstyrelsen har offentliggjort visse krav og anbefalinger. Her handler det primært om, at man bliver fulgt helt hjem fra hospitalet for at blive færdigbehandlet af hjemmeplejen i samarbejde med den praktiserende læge.

Jeg synes også, der mangler noget om tilsyn eller kvalitetsstyring af de tildelte ydelser. Helt sikkert har borgerkonsulenten beskrevet metoder og intentioner under besøgene, men hvordan bliver de iværksat, og hvordan bliver der fulgt op på disse? De tværfaglige medarbejdere vil helt sikkert gerne udføre deres arbejde med faglig stolthed, så kvaliteten er, ikke kun fyldestgørende, men også udført omsorgsfuldt og med værdighed. – Der mangler måske blot et ledelsesredskab eller et kvalitetssikringsredskab, der kan sikre, at kvaliteten altid er i top, uden at der glemmes alt for meget.

Ældrerådsvalg i Aarhus Kommune: 23 kandidater til 15 pladser

Ældrerådsvalg fra 10. okt. til 31. okt. 2017. – Der skal der vælges 15 medlemmer ud af 23 kandidater.

Til Ældrerådsvalget i Aarhus Kommune kan du stemme elektronisk, ved fremmøde eller per brev:

Ved Ældrerådsvalget stemmer vælgerne de 15 aarhusianere ind, der i de næste fire år skal varetage ældres interesse over for Aarhus Byråd og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Alle, der er bosiddende i Aarhus kommune, og som er fyldt 60 år 31. oktober 2017, har stemmeret til Ældrerådet. 

Der bliver tre muligheder for at stemme til Ældrerådsvalget:

 1. Valget kommer primært til at foregå som elektronisk valg via Nem-ID i perioden 10. oktober til 31. oktober 2017.
 2. Herudover vil der være fremmødevalg, hvor du kan brevstemme henholdsvis på: Folkestedet i Carl Blochs Gade, Lokalcenter Viby og Lokalcenter Skelager. Dette vil kunne ske fra tirsdag den 24. oktober til fredag den 27. oktober i tidsrummet 10.00 -14.00. – Husk dit Sundhedskort som identifikation.
 3. Endelig bliver der mulighed for onsdag den 25. oktober at afgive brevstemme hjemme, hvis du er fritaget for digital post og derfor ikke kan stemme med Nem ID, og hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke selv kan komme frem til et af de tre ovenfor nævnte afstemningssteder. – Hav dit Sundhedskort klar som identifikation.

Omtænk Plejehjemstilsyn og indtænk Hjemmeplejen

Omtænk Plejehjemstilsyn og indtænk Hjemmeplejen

Tilsynskonceptet, der handler om plejehjemstilsyn, er blevet væsentligt forandret, uden at Aarhus Kommune har reageret og forsøgt at rette op på forringelsen.

Embedslægens uvildige tilsyn faldt bort for et år siden den 1. juli 2016. – I forbindelse med Budgetforliget i Aarhus Kommune i efteråret 2016 skete der ingen tiltag, og det samme ser heller ikke ud til at være tilfældet i de kommende budgetforhandlinger.

Det største problem er de stadig tilbagevendende fejl vedr. medicindosering og optælling af piller, samt det at de ældre borgere får pillerne til den rette tid.

Efter Embedslægens tilsyn er gået over til risikobaserede tilsyn, er der kun Aarhus Kommune selv til at sikre, at borgerne på plejehjemmene og hjemmeplejen får den rette pleje og behandling. – Det var også en del af Embedslægens tilsyn, at borgerne fik den rigtige ernæring, og at opgaverne var dokumenteret rigtigt efter Sundhedslovens krav. Det er vigtigt at borgerne ikke føler deres retssikkerhed truet.

Aarhus Kommune har altid haft ansvaret for, at det foregår rigtigt og uden fejl, men det er tilsyneladende meget svært at leve op til dette ansvar, når man næsten er alene om at kontrollere sig selv.

I flere velkendte byer som f.eks. København, Randers og Silkeborg har man entreret med et anerkendt konsulentfirma til at udføre opgaven. I København vurderes de uanmeldte tilsyn i tre kategorier: ordinært tilsyn, fokuseret tilsyn og bekymringstilsyn. I Randers udføres der årlige anmeldte tilsyn, hvor fokusområderne aftales på forhånd. I Silkeborg gennemføres uanmeldte tilsyn med udvalgte temaer.

Jeg har stor respekt for Aarhus Kommunes egne uanmeldte tilsyn, og tilsynschefens metoder. Den efterfølgende snak med medarbejderne er meget belærende, – men 50 plejehjem samt 7 områder med aktiv og akut hjemmepleje er rigtig meget for én kompetent og respekteret tilsynschef. – Aarhus Kommune bør virkelig overveje at ansætte to kompetente sygeplejersker mere, én til hvert tilsynsområde.

Carl Aksel Kragh Sørensen genopstiller til Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Sekretær i Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Medlem af FU i Regionsældrerådet Midt

Medlem af bestyrelsen i Danske Ældreråd

Sund aldring uden diskrimination

Der tales mere og mere om begrebet ”alderisme”. Men hvad er alderisme? Det kunne der sikkert skrives en større videnskabelig forklaring om. – Men her er i kort form, hvad jeg har forstået ved alderisme efter at have deltaget i flere oplæg på konferencer og temadage.

 

Alderisme er en form for diskrimination. – Det er hvis en medborger har negative holdninger til en ældre medborger. Sådanne holdninger er diskriminerende, og det er ikke værdigt overfor den ældre.

Alderismens konsekvenser inkluderer en latterliggørelse og en devaluering af ældre mennesker, og det medfører negative holdninger og vanskeliggør ældre menneskers muligheder for bedste livskvalitet. – Det resulterer i dårlig trivsel, hvis meningen med livet forsvinder.

Trivslen stiger med alderen, indtil man bliver ca. 80 år. Derefter daler den støt og bliver en udfordring for kommunerne, der vil undgå og afhjælpe mistrivsel blandt ældre mennesker, der i forvejen er belastede af vanskelige tab eller handicaps.

Alderisme er kraftigt stigende på verdensplan, og en stadig større andel af den offentlige pulje bruges på at dække ældres behov for støtte og hjælp. Risikoen for mistrivsel blandt ældre stiger også, hvis man får frataget muligheden for at klare sig selv.

Vi har alle krav på et godt liv præget af trivsel og livskvalitet. Vi bliver flere ældre, og dermed også flere ældre med dårlig trivsel, som koster store indsatser, hvis det skal forebygges og behandles. Alderisme er nært beslægtet med depression, og kan afhjælpes med en professionel psykologindsats.

Kommunens medarbejdere i f.eks. hjemmeplejen skimmer hurtigt en trist og svækket tilstand hos deres borgere. – Dødeligheden hos vi mænd er større end hos vore ægtefæller eller samlevere. – Derfor er der dobbelt så mange kvinder som mænd, der lider af alderisme og har brug for et meningsfyldt samtaleforløb.

Sådanne fortløbende samtaler kan foretages af ”Center for Livskvalitet, Aarhus”. Sundhed og Omsorg tilbyder disse samtaler gratis. De foretages af en gerontopsykolog, altså en psykolog der har indgående kendskab til ældres forskelligartede problemer. Resultatet tager man ikke fejl af. Indekset for trivsel og livskvalitet stiger på en skala på 100, fra godt 30 til godt 60 i samtaleforløbet, og efter 3 måneder er det fortsat omkring 60.

Fremtidsfuldmagt sikrer retten til selv at bestemme

Hvis man bliver ude af stand til selv at tage beslutninger, får pårørende fremover mulighed for at tage over.

Denne nye lov har været 2 år om at komme til at fungere. Dens formål er, at rydde op i den jungle af fuldmagter, der findes i dag. Planen er, at den skal oprettes inden man måske på et tidspunkt mister evnen til selv at tage beslutninger om eksempelvis bankforretninger eller pleje og omsorg, – så kan man fremover udpege en person eller flere, som kan tage over.

Idag fredag træder en ny Lov om Fremtidsfuldmagter i kraft. Som nævnt giver den pårørende mulighed for at sørge for ens økonomiske og personlige forhold, den dag man ikke længere selv kan. Fremtidsfuldmagterne betyder, at man selv får mulighed for at bestemme, hvem det skal være.

Med denne lov får borgerne nu den tryghed, der ligger i, at man i god tid kan afklare, hvad der skal se, hvis man for eksempel rammes af en demenssygdom, som vi desværre ser stadigt flere danskere blive det.

Det er en rigtig stor fordel, at man inden en demenssygdom tager over, kan vælge en person, man har tillid til. Der er  i dag alt for mange eksempler på, at det har skabt problemer, hvis man ikke i tide har forberedt sig på disse forhold. Det er også vigtigt for de pårørende. Hvis man eksempelvis bor i et hus, som er fælleseje, kan det være meget vanskeligt at træffe økonomiske beslutninger om, hvorvidt man skal sælge huset, når den anden person bliver meget syg.

Sådan gør man: Opret en fremtidsfuldmagt via digital selvbetjening på Tinglysningsrettens internetportal. – For at sikre, at man som fuldmagtsgiveren ikke er under pres eller tvang fra andre, skal man bagefter vedkende sig fuldmagten over for en notar, som er en tjenestemand, der skal bekræfte gyldigheden. – Derefter er fremtidsfuldmagten gyldig.

Fremtidsfuldmagten er dog inaktiv, indtil der kan blive behov for at sætte den i kraft.